cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: دومین نشست بررسی پیش‌نویس لایحه قانون سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد