cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: گردهمایی سالانه سازمان‌های مردم نهاد روزهای ۱۱ تا ۱۳ شهریورماه برگزار می‌شود