cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: تنها ۲۵ سازمان مردم نهاد کشور در حوزه بهداشت و سلامت فعال هستند