cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: درنامه‌ای به حسن روحانی مطرح شد: ایستادگی وزارت کار در برابر حقوق قانونی روزنامه نگاران ایران