cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: دبیرکل خانه پرستار در نامه‌ای به حسن روحانی: صدای خرد شدن استخوان‌های پرستاری شنیده می‌شود