cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: تشکل‌های زیست محیطی و دانشجویی شیراز با راه‌اندازی زنجیره انسانی خواهان لغو مصوبه شورای شهر شدند