cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: آقای رییس جمهور! لطفاً یارانه‌ ما را خرج محیط زیست کنید