cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: نشست جمعی از فعالان زن در نقد منشور حقوق شهروندی