cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: درخواست عفو بین‌الملل از روحانی در جهت تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی