cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: احمد شهید: مأموریتم در حوزه حقوق بشر در ایران تأثیرگذار بوده