cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: شیرین عبادی در گزارش ماه فروردین 1392 از وضعیت حقوق بشر در ایران: دستگاه قضایی و سازمان زندان ها مسئول جان زندانیان هستند