cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: با مدیران فعلی سینما، امیدی به گشایش در سینما نیست