cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: نامه شیرین عبادی به احمد شهید در خصوص اعتصاب غذای دراویش در زندان