cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: رای قاطع شورای حقوق بشر ماموریت احمد شهید را تمدید کرد: ۲۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف