cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: شیرین عبادی: در ایران قوه قضاییه وجود ندارد بلکه قوه قضاییه بخشی از وزارت اطلاعات است