cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: 'سال ٢٠١٢ سخت‌ترین سال برای روزنامه‌نگاران بوده'