cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: چرا به جای حمایت از مرتضوی برای افزایش دستمزد طومار تهیه نکردید؟