cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: لایحه اصلاح قانون گذرنامه در گفت وگو با فریده غیرت، وکیل: همان طور که مرد برای خروج اجازه ولی لازم ندارد زن هم نباید داشته باشد