cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: در نامه شیرین عبادی به احمد شهید عنوان شد: اعتراض به تشدید سانسور و بازداشت های گسترده روزنامه نگاران