cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: در گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی 1391عنوان شد