cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: پس از ۴۹ روز و به دنبال رفع ممنوع الخروجی دخترش، نسرین ستوده به اعتصاب غذای خود پایان داد