cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: درمان رضا شهابی در بیمارستان با تهدید به ضرب و شتم او نیمه کاره ماند