cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: آقای وزیر؛ این بار استعفا دهید