cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: تهدید می‌کنند، دستگیر می‌کنند و جنازه تحویل می‌دهند