cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: بیانیه مرکز صلح و محیط زیست به مناسبت روز جهانی‌ مقابله با آثار جنگ و درگیری های مسلحانه بر محیط زیست