cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: رشد ۲۰ درصدی آلودگی به ایدز در کشور