cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: تركيه وارد شبه جنگ با سوريه شده است