cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: در قانون اساسی جدید مصر زن می‌تواند رئیس جمهور شود