cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: چه غريبانه رفت، مجتهد آزاده