cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کودک