cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: از حقوق انسانی محکومان به اعدام درایران دفاع کنید