cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: 6 ایرانی نامزد بزرگ‌ترین جایزه‌ی ادبیات کودک دنیا