cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: بیست هزار نفر از کودکان کردزبان ترکیه، زبان کردی را در مدارس انتخاب کردند!