cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: هنوز زنده ام و زنده بودنم «خاري» است