cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور ۱۳۹۱