cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: این ویدئو در مناطق زلزله زده می تواند کمک موثری باشد