cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: ديپلماسي در برابر بهار عربي، با دست پس مي‌زند، با پا پيش مي‌كشد