cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: صف‌هاي طولاني براي خريد مرغ