cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: مي خواهم رهبر مردم برمه شوم