cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: پس از 24 سال در اروپا