cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: 23هزار و 902 مبتلا به ایدز در ایران